ENERGINN QUIZ

Prawidłowe odpowiedzi na pytania quizu

Blok pierwszy: AI

Wymień dwie dziedziny sztucznej inteligencji:
Jaki model językowy użyto w zaprezentowanym chatbocie?
W którym roku Nikola Tesla zbudował Teleautomaton?
Czym jest technika augmentacji danych treningowych w uczeniu maszynowym?